Filipino: Wikang Mapagbago ni CARL ADRIAN L. LARRAQUEL, G12 GAS

Isang bansa na may mahigit sa isang daang wika. Wikang ginamit ng mamamayang Pilipino. Nagkaisa kahit maraming wika. Pagbabago na kaya ang dulot ng paggamit ng ating wika? Mabilis na nagbabago ang panahon. Patuloy na umuunlad ang teknolohiya at komunikasyon. Kasabay ng mga pagbabagong ito, nagbabago rin ang wika at ang lipunan. Bilang isang wikang buhay, patuloy ang mga mauunlad na pagbabago ng Filipino. Ilan sa katunayan ng mga pagbabago nito ay ang patuloy nating panghihiram sa mga wikang banyaga na nakaiimpluwensya sa ating kabihasnan at ang pag-aambag mula sa ating mga wikang katutubo. Bukod dito, ang wika natin ay umaagapay rin sa pagbabago ng lipunan. Kailangan nitong magbago upang umangkop sa mga intelektwalisadong disiplina. Ang wika ay kasangkapan sa komunikasyon, isang daan upang magkaunawaan ang bawat isa. Kailangang patuloy natin itong ginagamit sapagkat ang isang kasangkapang hindi na ginagamit ay nawawalan na ng saysay, hindi ba? Gayon din ang wika. Idagdag pa na kapag ang wika ay hindi na ginagamit, ito ay unti-unting nawawala at tuluyang mamamatay. Ano ang saysay ng patay na wika? Wala, kaya’t itatak natin sa ating isipan na tayo’y may iisang wika na kailangang pahalagahan at gamitin sa pangaraw-araw na pamumuhay. Bagkus, iba-iba man ang lenggwahe ng bawat-isa mayroon at mayroong paring “tagalog” na pambansang wika na mag-aangat ng pagbabago sa ating bansa.